Seki pena ase p bizin ed seki pena ditu - Ed nu ed lezot- CrowdFunding

Seki pena ase p bizin ed seki pena ditu - Ed nu ed lezot

By : Ledikasyon Popiler
Created on: 09 Mar, 2022
Verified
Rs 24,955 Raised

(English version below ⤵ )

KI ETE LEDIKASYION POPILER?

Proze ledikasyon popiler finn met anplas par plizir aktivis avek soutyin bann travayer sosyal ek bann koperativ. Depi Oktob 2019, nou pe organize pou soutenir bann pli demini dan zot realite. Nou krwar dan lalit travayer, lalit feminis, ek lalit ekolozik.

Nou pa zis met enn lastoplas lor bann problem de bann pli vilnerab nou sosyete, nou akonpayn zot, sirtou bann pli zen, donn zot soutyen ek zouti pou ki zot kapav koumans enn prosesis emansipasyon fizik, emosyonel, intelektyel ek ekonomik.

Bann aktivite

Diferan aktivis, travayer sosial ek lasosyasyon anim diferan latelye dan sant. Pou mwa mars 2022, bann latelye ki aktif:

 • Latelye Kreativite

 • Latelye Sif

 • Latelye Brikolaz

 • Akonpaynman skoler

 • Listwar e lekonomi

Tou le merkredi depi premye konfinman, bann adolesan ek adilt vinn aprann kwi ek prepar dine pou bann zanfan ek adilt ki dan sitiasyon difisil. Se enn lespas kot nou ousi donn soutyen lozistik a bann fami ek kolektif: Distribisyon linz, meb, drom, rasyon, etc...

KIFER NU PE BIZIN LED?

Sant pou ledikasyon popiler operasionel depi Oktob 2019, me kriz saniter Covid-19 finn sanboul bon deroulman bann proze. Nou finn investi tou nou lenerzi ek finansman dan bann aktivite pou ed bann dimounn pli demini pandan sa peryod kriz la. 5 fwa par semenn, nou ti pe distribye bann repa so, prepare par plizir abitan Cassis ek Vallijee. Sertin zour, nou ti pe servi plis ki 100 dimounn.

> BILL KOURAN

Nou bizin pey nou bill kouran an irzans. Ena enn bill Rs 37 059 pou peye, ek bizin sanz konter ki ankor lor nom ansien lokater. CEB finn avoy nou enn notis pou dir nou ki zot pou koup kouran si nou pa peye. Si pena kouran, nou nepli pou kav fer okenn aktivite.

=) Zot soutyin pou permet nou ena enn lespass fizik fonksionel pou ki nou kapav fer nou bann aktivite.

 

> DINE POPILIER

Depi koumansman konfinnman, an rezon de kriz ekonomik, boukou fami pe retrouv zot an difikilte o nivo sekirite alimanter. Nou pe retrouv nou avek enn pli gran nonb dimounn ki pe dimann enn soutyin.
1 fwa par semenn nou prepar ek distribye manze bann fami ki an bezwin. Dimounn tou laz vini - bann zanfans 3 zan ziska bann vye dimounn 70 zan.

=) Zot soutyin pou permet plant legim ek aste rasyon pou ki nou kapav kwi ek distribye manze a bann fami ki an difikilte.

 

> RENOVASYON EK AMENAZMAN

Batiman Zetwal Ver nesesit renovasyon latelye brikolaz, twalet, ek plombri-elektrik dan lakwizinn. Nou ousi bizin aste materyo pou aranz enn foye pou kwi manze lor dibwa, ek aste lekipman pou lakwizinn.

=) Zot soutyin pou permet bann aktivite dan sant deroul dan bann meyer kondisyon.

 

> ATELYE

Dan Vallijee ena boukou zanfan ki gayn difikilte adapte dan sistem skoler aktiel ou ki pena nanye a fer pandan konze skoler. Nou finn desid met an plass ban atelye (kouma atelye lar, lamizik, sif, brikolaz, plantasyon, etc.) pou ki kapav ankadre sa bann zanfan la.

=) Zot soutyin pou permet aste ban materiel kouma linstriman, lapintir, krayon, zouti, etc.

 

Zot soutyin pou permet nu kontiny bann aktivite. Nu kont lor zot !

 

 


ENGLISH VERSION

LEDIKASYON POPILER

The Ledikasyon Popiler project was set up by several activists with the support of social workers and cooperatives. We support the underprivileged by organizing activities and offering them assistance, in Cite Vallijee and throughout the island. We believe in the workers’ fight, the feminist fight, and the ecological fight.

We do not just cast a bandage over the issues of the most vulnerable in our society; we accompany them, especially the young, offer them support and tools so they can begin their physical, intellectual, and economic emancipation process.

Activities

Several activists, social workers, and associations animate different workshops in the Centre. The active workshops during the month of March are:

 • Creativity Workshop

 • Maths Workshop

 • Do-it-yourself Workshop

 • School Support

 • History and Economics

Every Wednesday since the first lockdown, people came to the Centre to learn to cook for those who eat at the Zetwal Ver building. From the Centre we have also provided logistical support to families and collectives: clothes distribution, furniture, drums, food, etc...

WHY WE NEED HELP?

The Centre for Popular Education has been operational since October 2019, but the Covid-19 sanitary crisis upset the proper functioning of the projects. We invested all our energy and finances in activities to help the needy during this time period. 5 times a week, we distributed hot meals that Vallijee and Cassis residents prepared. On certain days, we served over a 100 people.

> THE ELECTRICITY BILL

We urgently need to pay our electricity bill. There is a Rs 37 059 bill to pay, and we need to change the current counter which still bears the name of the old tenant. CEB sent us a notice to inform us that we will no longer be supplied with electricity if we do not pay. Without electricity we cannot go ahead with any activity in the Centre.

=) With your support, we will be able to carry on with our activities in a functioning physical space.

> DINE POPILER

Since the beginning of the lockdown, many families have been struggling to feed themselves because of the economic crisis. We find ourselves with more and more people who need assistance.

Once a week, we prepare and distribute food to families in need. People of all ages come to the Centre – from 3 year old children to 70 year old elders.

=) With your support, we will be able to plant vegetables and buy food to cook and distriture to families in need.

> RENOVATION AND SUPPLIES

The Zetwal Ver building requires the renovation of the woodworking workshop, the toilet, and the plumbing/electric layout of the kitchen. We also need to buy materials to set up a hearth to cook food over wood, and buy supplies for the kitchen.

=) With your support, we will be able to carry out our activities in the centre in better conditions.

> WORKSHOPS

In Cite Vallijee, there are many children who struggle to adapt to the school system, or who have nothing to do during holidays. We decided to set up workshops (such as the art, music, Maths, do-it-yourself, and gardening workshops) to provide these children with a framework to grow.

=) With your support, we will be able to buy materials and supplies such as instruments, paint, crayons, tools, etc.

 

 

Your help will allow us to continue our activities. We are counting on you!

 

Mersi !

- Lekip LP

Corinne C.
Dylan A.
Emmanuel T.
Elveena Y.
Gregory R.
Kashmira B.
Kevin A B.
Moksha B.
Sarah H.
Soufyaan T.

 

Zot kapav kontacte nu lor 5826 6733 si zot ena kit kestyon.

For queries contact us on 5826 6733.

 

 

There is no any document attached.

Latest Update

You must be a donor to comment Donate Now.
Comments
 1. A
  god bless dear

  Comment by

  Posted on

 2. A
  Mersi pou sa langazman la. Kontinye avanse ansam pou enn lavenir meyer.

  Comment by

  Posted on

 3. VB
  Wish all the best for this project

  Comment by

  Posted on

 4. A
  It's a small step to help others but a great deed!

  Comment by

  Posted on

 5. A
  Courage!

  Comment by

  Posted on

 6. A
  All the best to the whole team. I visited there once and all of you are doing a great job

  Comment by

  Posted on

 7. A
  Zoli projet. Bon kuraz!

  Comment by

  Posted on

Supporters
 • Anonymous

  MUR 1,000 Donation
  11 Jun, 2022
 • Anonymous

  MUR 1,000 Donation
  11 Apr, 2022
 • Anonymous

  MUR 1,000 Donation
  08 Apr, 2022
 • Anonymous

  USD 24 Donation
  08 Apr, 2022
 • Anonymous

  MUR 1,000 Donation
  07 Apr, 2022
 • Sharad Lallah

  MUR 600 Donation
  07 Apr, 2022
 • Veedoolah Lallah

  MUR 1,000 Donation
  03 Apr, 2022
 • Sharad Lallah

  MUR 500 Donation
  03 Apr, 2022
 • Anonymous

  MUR 100 Donation
  01 Apr, 2022
 • Anonymous

  MUR 1,000 Donation
  31 Mar, 2022
 • Kevin Allagaprn

  MUR 1,500 Donation
  31 Mar, 2022
 • Vidya Bissessur

  MUR 2,000 Donation
  30 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 1,000 Donation
  28 Mar, 2022
 • Dilshad Neemuth

  MUR 500 Donation
  27 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 500 Donation
  26 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 200 Donation
  25 Mar, 2022
 • Greg Mahomudally

  MUR 100 Donation
  25 Mar, 2022
 • Payal Ghoorhoo

  MUR 500 Donation
  22 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 250 Donation
  14 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 250 Donation
  14 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 143 Donation
  14 Mar, 2022
 • Andy Ng

  MUR 1,000 Donation
  13 Mar, 2022
 • Vinella Soobrayen

  MUR 400 Donation
  13 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 1,000 Donation
  13 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 100 Donation
  13 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 200 Donation
  13 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 450 Donation
  13 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 200 Donation
  13 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 500 Donation
  13 Mar, 2022
 • Zainab Timol

  EUR 50 Donation
  12 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 100 Donation
  12 Mar, 2022
 • Amanda Ramdhian

  MUR 1,000 Donation
  12 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 500 Donation
  12 Mar, 2022
 • Mariam Sandooyea

  MUR 100 Donation
  12 Mar, 2022
 • Yashna Canoo

  MUR 500 Donation
  12 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 200 Donation
  11 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 100 Donation
  11 Mar, 2022
 • Rashley Sanyasi

  MUR 1,000 Donation
  11 Mar, 2022
 • Anonymous

  MUR 100 Donation
  11 Mar, 2022

Description

(English version below ⤵ )

KI ETE LEDIKASYION POPILER?

Proze ledikasyon popiler finn met anplas par plizir aktivis avek soutyin bann travayer sosyal ek bann koperativ. Depi Oktob 2019, nou pe organize pou soutenir bann pli demini dan zot realite. Nou krwar dan lalit travayer, lalit feminis, ek lalit ekolozik.

Nou pa zis met enn lastoplas lor bann problem de bann pli vilnerab nou sosyete, nou akonpayn zot, sirtou bann pli zen, donn zot soutyen ek zouti pou ki zot kapav koumans enn prosesis emansipasyon fizik, emosyonel, intelektyel ek ekonomik.

Bann aktivite

Diferan aktivis, travayer sosial ek lasosyasyon anim diferan latelye dan sant. Pou mwa mars 2022, bann latelye ki aktif:

 • Latelye Kreativite

 • Latelye Sif

 • Latelye Brikolaz

 • Akonpaynman skoler

 • Listwar e lekonomi

Tou le merkredi depi premye konfinman, bann adolesan ek adilt vinn aprann kwi ek prepar dine pou bann zanfan ek adilt ki dan sitiasyon difisil. Se enn lespas kot nou ousi donn soutyen lozistik a bann fami ek kolektif: Distribisyon linz, meb, drom, rasyon, etc...

KIFER NU PE BIZIN LED?

Sant pou ledikasyon popiler operasionel depi Oktob 2019, me kriz saniter Covid-19 finn sanboul bon deroulman bann proze. Nou finn investi tou nou lenerzi ek finansman dan bann aktivite pou ed bann dimounn pli demini pandan sa peryod kriz la. 5 fwa par semenn, nou ti pe distribye bann repa so, prepare par plizir abitan Cassis ek Vallijee. Sertin zour, nou ti pe servi plis ki 100 dimounn.

> BILL KOURAN

Nou bizin pey nou bill kouran an irzans. Ena enn bill Rs 37 059 pou peye, ek bizin sanz konter ki ankor lor nom ansien lokater. CEB finn avoy nou enn notis pou dir nou ki zot pou koup kouran si nou pa peye. Si pena kouran, nou nepli pou kav fer okenn aktivite.

=) Zot soutyin pou permet nou ena enn lespass fizik fonksionel pou ki nou kapav fer nou bann aktivite.

 

> DINE POPILIER

Depi koumansman konfinnman, an rezon de kriz ekonomik, boukou fami pe retrouv zot an difikilte o nivo sekirite alimanter. Nou pe retrouv nou avek enn pli gran nonb dimounn ki pe dimann enn soutyin.
1 fwa par semenn nou prepar ek distribye manze bann fami ki an bezwin. Dimounn tou laz vini - bann zanfans 3 zan ziska bann vye dimounn 70 zan.

=) Zot soutyin pou permet plant legim ek aste rasyon pou ki nou kapav kwi ek distribye manze a bann fami ki an difikilte.

 

> RENOVASYON EK AMENAZMAN

Batiman Zetwal Ver nesesit renovasyon latelye brikolaz, twalet, ek plombri-elektrik dan lakwizinn. Nou ousi bizin aste materyo pou aranz enn foye pou kwi manze lor dibwa, ek aste lekipman pou lakwizinn.

=) Zot soutyin pou permet bann aktivite dan sant deroul dan bann meyer kondisyon.

 

> ATELYE

Dan Vallijee ena boukou zanfan ki gayn difikilte adapte dan sistem skoler aktiel ou ki pena nanye a fer pandan konze skoler. Nou finn desid met an plass ban atelye (kouma atelye lar, lamizik, sif, brikolaz, plantasyon, etc.) pou ki kapav ankadre sa bann zanfan la.

=) Zot soutyin pou permet aste ban materiel kouma linstriman, lapintir, krayon, zouti, etc.

 

Zot soutyin pou permet nu kontiny bann aktivite. Nu kont lor zot !

 

 


ENGLISH VERSION

LEDIKASYON POPILER

The Ledikasyon Popiler project was set up by several activists with the support of social workers and cooperatives. We support the underprivileged by organizing activities and offering them assistance, in Cite Vallijee and throughout the island. We believe in the workers’ fight, the feminist fight, and the ecological fight.

We do not just cast a bandage over the issues of the most vulnerable in our society; we accompany them, especially the young, offer them support and tools so they can begin their physical, intellectual, and economic emancipation process.

Activities

Several activists, social workers, and associations animate different workshops in the Centre. The active workshops during the month of March are:

 • Creativity Workshop

 • Maths Workshop

 • Do-it-yourself Workshop

 • School Support

 • History and Economics

Every Wednesday since the first lockdown, people came to the Centre to learn to cook for those who eat at the Zetwal Ver building. From the Centre we have also provided logistical support to families and collectives: clothes distribution, furniture, drums, food, etc...

WHY WE NEED HELP?

The Centre for Popular Education has been operational since October 2019, but the Covid-19 sanitary crisis upset the proper functioning of the projects. We invested all our energy and finances in activities to help the needy during this time period. 5 times a week, we distributed hot meals that Vallijee and Cassis residents prepared. On certain days, we served over a 100 people.

> THE ELECTRICITY BILL

We urgently need to pay our electricity bill. There is a Rs 37 059 bill to pay, and we need to change the current counter which still bears the name of the old tenant. CEB sent us a notice to inform us that we will no longer be supplied with electricity if we do not pay. Without electricity we cannot go ahead with any activity in the Centre.

=) With your support, we will be able to carry on with our activities in a functioning physical space.

> DINE POPILER

Since the beginning of the lockdown, many families have been struggling to feed themselves because of the economic crisis. We find ourselves with more and more people who need assistance.

Once a week, we prepare and distribute food to families in need. People of all ages come to the Centre – from 3 year old children to 70 year old elders.

=) With your support, we will be able to plant vegetables and buy food to cook and distriture to families in need.

> RENOVATION AND SUPPLIES

The Zetwal Ver building requires the renovation of the woodworking workshop, the toilet, and the plumbing/electric layout of the kitchen. We also need to buy materials to set up a hearth to cook food over wood, and buy supplies for the kitchen.

=) With your support, we will be able to carry out our activities in the centre in better conditions.

> WORKSHOPS

In Cite Vallijee, there are many children who struggle to adapt to the school system, or who have nothing to do during holidays. We decided to set up workshops (such as the art, music, Maths, do-it-yourself, and gardening workshops) to provide these children with a framework to grow.

=) With your support, we will be able to buy materials and supplies such as instruments, paint, crayons, tools, etc.

 

 

Your help will allow us to continue our activities. We are counting on you!

 

Mersi !

- Lekip LP

Corinne C.
Dylan A.
Emmanuel T.
Elveena Y.
Gregory R.
Kashmira B.
Kevin A B.
Moksha B.
Sarah H.
Soufyaan T.

 

Zot kapav kontacte nu lor 5826 6733 si zot ena kit kestyon.

For queries contact us on 5826 6733.

 

 

Documents

There is no any document attached.

Updates

Latest Update

Comments

You must be a donor to comment Donate Now.
Comments
 1. A
  god bless dear

  Comment by

  Posted on

 2. A
  Mersi pou sa langazman la. Kontinye avanse ansam pou enn lavenir meyer.

  Comment by

  Posted on

 3. VB
  Wish all the best for this project

  Comment by

  Posted on

 4. A
  It's a small step to help others but a great deed!

  Comment by

  Posted on

 5. A
  Courage!

  Comment by

  Posted on

 6. A
  All the best to the whole team. I visited there once and all of you are doing a great job

  Comment by

  Posted on

 7. A
  Zoli projet. Bon kuraz!

  Comment by

  Posted on